(1)
García Oliva, V. Lliteratura Infantil Y Xuvenil Asturiana (LLIX): Una Perspeutiva De xéneru. LLAA 2023, 140-148.