Ramirez Ruiz, Victoria. 2012. « Siglo XVII». Res Mobilis 1 (1):23-40. https://doi.org/10.17811/rm.1.2012.23-40.