An attempt to read the change in aesthetics through Deleuze: IAA and SANART aesthetic congresses
PDF (English)

Cómo citar

Kök, S., & Akpınar, İpek. (2023). An attempt to read the change in aesthetics through Deleuze: IAA and SANART aesthetic congresses. Res Mobilis, 12(16), 99–118. https://doi.org/10.17811/rm.13.16.2023.99-118

Resumen

Hız ve aciliyet temelinde değerlendiren sosyal-politik ve çevresel krizler, küreselleşme ve yenilikçi teknolojik gelişmeler gibi süreçlerin sonucunda sonuç odaklı, indirgemeci, etikten ve estetikten yoksun bir dünya ile karşı karşıyayız. Bu çalışma, estetik ile değişen dünya arasındaki ilişkiyi gözler önüne seriyor. Bu çerçevede, Uluslararası Estetik Derneği (IAA) ve Estetik ve Görsel Kültür Derneği (SANART) kongrelerinin temalarına odaklanan bu çalışma, estetiğin değişen dünyamızla ilişkisini Gilles Deleuze'ün 'farklılık felsefesi' üzerinden okuyor. .

Bu çerçevede çalışma, temalar ve kongre bildiri çağrısının Deleuze'ün terimleriyle olan ilişkisini kronolojik olarak analiz etmektedir. Çalışma, Deleuze'ün 'sistem' kavramına karşılık gelen SANART ve IAA derneklerinin kongrelerinin kavramsal çerçevesini değerlendirmektedir. Her derneğin belirli aralıklarla düzenlediği etkinlikler, sistemleri oluşturan 'dizi'lerdir. Bu bağlamda çalışma, kavramları hem ait oldukları dizi içinde hem de diğer dizilerdeki sözel kimlikleri içinde okur. Diğer bir deyişle, kongre temaları ve çağrı metinlerindeki kavramların dinamik ve statik tekrarlarını analiz eden çalışma, dışsal ve kavramsal farklılık alanlarını sorgulamaktadır. Bu çalışmada elde edilen veriler kendi içinde seriler, yatay seriler ve dikey seriler olarak kategorize edilmiş ve yorumlanmıştır.

https://doi.org/10.17811/rm.13.16.2023.99-118
PDF (English)

Citas

Deleuze, Gilles, and Guattari, Felix. What is philosophy. New York: Colombia University Press, 1994.

Deleuze, Gilles. Fark ve Tekrar. Translated by Burcu Yalım and Emre Koyuncu. Istanbul: Norgunk press, 2017.

Erzen, Jale."“Önsöz”: Kimlik, Sınırsallık ve Mekân Sempozyumu 1992 Bildiriler Kitabı." Edited by Jale Erzen. Ankara: SANART Press, 1995.

Erzen, Jale."“Önsöz”: 80. Yılında Cumhuriyet’in Türkiye Kültürü sempozyumu bildiriler kitabı." Edited by Cana Bilsel. Ankara: SANART Press, 2007.

Erzen, Jale."“Önsöz”: 17. Congress of Aesthetic." Edited by Jale Necdet Erzen. Ankara: SANART Press, 2008.

Erzen, Jale."“Önsöz”: Mimarlıkta Estetik Düşünce." Edited by Jale Erzen. Ankara: SANART Press, 2010.

Erzen, Jale."“Sanart Destansı Bir Öykü”: Disiplinlerarası Estetik Tartışmalar." Edited by Murat Çelik and Özgür Yaren. Ankara: SANART Press, 2021

Heynen, Hilde. Mimarlık ve Modernite. Translated by Nalan Bahçekapılı and Rahmi Öğdül. İstanbul: Versun Press, 2011.

Hölzl, Julia. “Temps perdu? On Transience.” University of Bucharest Review (2009): 9-1.

Kossellack, Reinhart. Kavramlar Tarihi: Politik ve Sosyal Dilin Semantiği Üzerine Bir İnceleme. Translated by Atilla Dirim. Istanbul: İletişim Press, 2020.

Smith, Edward, Lucie. "“Sempozyum Yorumu”: Kimlik, Sınırsallık ve Mekân Sempozyumu 1992 Bildiriler Kitabı." Edited by Jale Erzen. Ankara: SANART Press, 1995

Şentürer, Ayşe. Mimarlıkta, Estetikte, Tasarımda, Eğitimde Eleştirel Yaklaşım. Istanbul: YEM Press, 2004. Accessed April 1, 2023. http://ica2022.abrestetica.org.br/welcome/about/.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.